Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. หนองบัวลำภู ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการสอนแนะการจัดทำ
บัญชี แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ด้านการเงิน สามารถจัดทำบัญชี รู้รายรับ รายจ่ายของตนเอง ตลอดจนสร้างวินัยทาง
การเงินที่ดีและนำไปสู่การออม โดยมี นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional