Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. สระบุรี จัดอบรม "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี"     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดยนางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สระบุรี
จัดอบรม หลักสูตร "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี" แก่เจ้าหน้าที่บัญชี และคณะกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินการบัญชี ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional