Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. แม่ฮ่องสอน จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”     เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนกงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนและกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อ
ให้ความรู้ ความเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี การมีวินัยทางการเงิน รู้จักการใช้จ่ายเงิน
และเก็บออม สะสมรายได้ไว้เป็นเงินทุน เพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคมส่วนรวม
โดยมี ครูและนักเรียน จำนวน 67 คน ข้ารับการอบรม ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย
(ท่าโป่งแดง) ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional