Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. เชียงราย ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)     เมื่อวันที่ 14,17 และ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นำโดย นายพิชิตพล ลือชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ร่วมกับสำนักงาน
เกษตรอำเภอพาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการรู้ต้นทุนประกอบอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional