Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย
นางสุจิตตรา พิทักษา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้
กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชีกลุ่ม และสมาชิก มีความรู้และสามารถจำแนกรายรับ –
รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลจากการจัดทำบัญชีไปใช้
ในการบริหารจัดการกลุ่มและประกอบอาชีพของสมาชิกได้
โดยมีอาจารย์เชิดชัย
จิณะแสน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
นายชาญณรงค์ ทวีสาร และนายนัฏฐนิช ศรีคำภา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
(บ้านตะดอบ) ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional