Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย
นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่ม 2, 3, และกลุ่ม 4 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี เพิ่มศักยภาพด้าน
การนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ
โดยมีสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 28 แห่ง รวม 12 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมการ์เดนวิว อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ได้จัดให้มีการลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงาน
การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด ด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional