Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้(Field day) เพื่อ
ให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้เข้าถึงเกษตรกร
บริการ เผยแพร่จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ แก่เกษตรกร สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายนิติ
วิวัฒน์วานิช นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อ้อย) หมู่ที่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional