Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางดวงใจ
สมโภชน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559 "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”
เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
นำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริม
ด้านการออมที่ดี
โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน
ณ วัดโบสถ์การร้อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional