Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACLช่วยตรวจสอบระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2 รุ่นที่ 1     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม
ACL ช่วยตรวจสอบระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2 รุ่นที่ 1
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสอบบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์ได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผล
ที่ได้จากการตรวจสอบ และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4, 5, 8 และ 10 จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional