Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)”     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชีอาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
ปี 2559
โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) จำนวน 64 คน
เข้าร่วมโครงการ
พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ของ นายสุรชัย
แซ่จิว ครูบัญชีอาสาจังหวัดสมุทรปราการ ครูบัญชีระดับประเทศ และโครงการ
ลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional