Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” จ.พะเยา     เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน / กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”
แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดพะเยา ในสังกัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
จำนวน 9 แห่ง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมให้การอบรม
สอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงาน
ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional