Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. มุกดาหาร ร่วมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนอาชีพในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและบ่อดินจังหวัดมุกดาหาร     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
ร่วมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและบ่อดินจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ เพื่อสร้างฐานรายได้อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ
2559 โดยมี นายมาโนช โพธิ์เมือง ครูบัญชีระดับประเทศ สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
เป็นวิทยากรบรรยาย แก่สำนักงานประมงจังหวัด
มุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional