Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนให้แก่นิคมสหกรณ์ดอนตาล     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางสาวณัฐริกา โพธิ์ไทรย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายใน
ครัวเรือน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาล
โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนและการปลูกพืชพันธุกรรม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปละการใช้ประโยชน์
และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืช ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์ดอนตาล อำเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหารติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional