Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท. 9 จัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร     เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ทราบความสำคัญของบทบาทในการเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้จัดการ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนความสำคัญของการควบคุม
ภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ประโยชน์ของงบทดลองเพื่อใช้ในการบริหารงาน
ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ณ โรงแรม
หาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional