Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม จัดฝึกอบรมสอนแนะเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด จัดฝึกอบรมสอนแนะ
เกษตรกรและนักเรียน ในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ
เพื่อสอนแนะ
การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งขยายผล
ไปสู่เยาวชน ให้สามารถจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และคิดกำไรขาดทุน
จากการประกอบอาชีพได้
เพื่อนำไปปรับใช้แผนการใช้จ่ายในครอบครัว
สร้างความเข็มแข็งกับครอบครัวและชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน
40 คน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional