Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 7     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการ
สอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 7

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษ
ทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ
ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถควบคุมคุณภาพงาน
สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ระบบกระดาษทำการ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ บุคลากร
ของสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 โดยมี ผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2, 6, 8 และ 9 จำนวน 44 คน
เข้ารับการอบรม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional