Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์”      เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลและระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์"
เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การจัดการวาง
ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ในด้านการบริหารจัดการด้านสินค้า
และการปรับปรุงการปฏิบัติด้านการจัดทำเอกสารจากคลังสินค้าอำเภอ
สู่สำนักงานใหญ่ รวมทั้งปรับปรุงการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการจัดการระบบสินค้า
ให้กับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส. ยโสธร จำนวน 27 ราย โดยมีนางปนัดดา ทองเหลือง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธกส. ยโสธร จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional