Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส. ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV)     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
นายคริสเตียน สต๊ากเคอ Junior Project Manager จากสหกรณ์เยอรมัน
และสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV : Deutscher Genossenschafts – und
Raiffeisenverband e.V.) ประจำสำนักงานกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เนื่อง
ในโอกาสเข้าพบคารวะอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2
ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ทั้งนี้ ยังได้มีการร่วมกันหารือในประเด็นด้านความร่วมมือเรื่องการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนรายงานการสอบบัญชี (Audit Report) ความร่วมมือ
ในอดีตระหว่าง DGRV กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหารือถึงข้อดีข้อเสียของ
โครงการ โดยจะนำมาปรับใช้กับโครงการในอนาคต ตลอดจนสิ่งที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ต้องการการสนับสนุนจาก DGRV


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional