Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านกร่างพิษณุโลก จำกัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก จำกัด อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการนำโปรแกรมระบบบัญชีไปช่วย
ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และแนะนำการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมระบบบัญชี
ในการบริหารงานของสหกรณ์
     ทั้งนี้
สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ได้เดินงานเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สามารถให้
บริการสมาชิกได้ดี มีการนำข้อมูลจากระบบงานไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จะดำเนินการ
ติดตามให้บริการในโอกาสต่อไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional