Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ได้ทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งหลักจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ การควบคุมภายในด้านต่างๆ
ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์และช่วยลดความเสี่ยง
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน
ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี
ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และ
มวลสมาชิก อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีปรองดองก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน และ
ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมถึงการ
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน มีวินัย
ในการออมต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional