Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย
นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมประชุมคณะทำงาน
พิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 โดยร่วมกันพิจารณาโครงการในกลุ่ม
พืชใช้น้ำน้อย จำนวน 3 โครงการ กลุ่มภาคเกษตรอื่นๆ และปศุสัตว์ จำนวน 341
โครงการ กลุ่มนอกภาคเกษตร จำนวน 23 โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional