Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. จันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และกลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน     เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย
นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ หลักสูตร
การบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และกลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เพื่อให้เรียนรู้ในวิธีการสหกรณ์ ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นักเรียน ครูผู้ปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการด้านการเกษตร โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี รวม 6 โรงเรียน จำนวน 36 คน เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional