Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด ครั้งที่ 5/2558   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีหสกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายพรนิวัตร เจริญพร เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุธโส
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด เพื่อนำเสนอ
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์
ให้กับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
หนองหวาย จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional