Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ครูบัญชีอาสา จ.ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง    เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 กลุ่มครูบัญชีอาสาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วย
ออกทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี และสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายใน
ครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้รู้จักการใช้จ่ายและมีวินัยทางการเงิน
ณ อำเภอเมือง
อำเภอบ้านฝาง อำเภอภูเวียง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional