Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางสาวภัทรดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุม
ทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่ 12 อำเภอ
โดยมี ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม
โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรรายย่อยมี
ความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในมาตรการลดต้นทุน
การผลิตทางการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional