Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีในโรงเรียน     เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จัดอบรม
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การจัดทำบัญชีในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ในการบันทึกบัญชี
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีได้ มีเงินออม ณ เขาสก เรนฟอร์เรส รีสอร์ท อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional