Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย
นางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
อาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปปรับใช้ในการวางแผนด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรภายใต้โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัด
มุกดาหารติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional