Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2559    เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุดรธานี
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรใน
สังกัด จัดอบรม การจัดทำบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรม
อาหารกลางวัน กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร บัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ครูและนักเรียน
มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รู้จักการคิดคำนวณ รู้จักวางแผน
การจำหน่ายสินค้า ผลผลิต และปลูกฝังให้รักการทำบัญชี
อันจะเป็น
พื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน โดยมีครู ครูบัญชีเยาวชน นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยครู 10 คน ครู
บัญชีเยาวชน 10 คน และนักเรียน 20 คน รวม 40 คน เข้าร่วมอบรม
โดย
ได้รับเกียรติจาก นางอังคณา มหาคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วย พตท.กุลทภัท อุทริเสน ผู้กำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 24 นางสุมาลี ผิงฉิมพลี ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงแรม
อุดรโฮลเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional