Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ” และหลักสูตร "สอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม” รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางสาวสิริลักษณ์ สงนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อม
ด้วยบุคลากรในสังกัด
จัดอบรมสอนแนะ หลักสูตร "การจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพ” และหลักสูตร "การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม” ตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ 2

เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน คิดกำไรขาดทุนจาก
การประกอบอาชีพได้ และสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีไปใช้ในการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
และชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน
ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และบ้านคุณเพ็ญ ชี้ช้าง
(ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลลานข่อย) หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional