Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงราย จัดอบรม "โครงการทำบัญชีชี้ทางธรรม ปี 5"ตามโครงการพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย    เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
เป็นประธานเปิด
การอบรม "โครงการทำบัญชี
ชี้ทางธรรม ปี 5"
ให้กับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย
ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามโครงการพระราชดำริ ฯ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 21 โรงเรียน
เพื่อดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งหวัง
พัฒนานักเรียนสามเณรให้เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี ตลอดจน
ปลูกฝังให้สามารถนำบัญชีไปช่วยเหลือผู้ปกครอง โรงเรียน คนในชุมชน
ทำให้รู้รายรับ รายจ่าย สร้างวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนสามเณร
จำนวน 63 รูป เข้ารับการอบรม โดยมีบุคลกรจากสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ
บัญชีของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนวัดดงชัย
พิทยา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional