Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร "ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน”        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
ร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดิน
หลักสูตร "ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน”
ซึ่งจัดโดย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง โดยมี นางสาวปวีณา เผือกเจริญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช ครูบัญชี
เกษตรกรอาสา ประจำอำเภอกะเปอร์
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือนให้กับเกษตรกร จำนวน 20 คน
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตยางพารา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional