Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมภูมิปัญญาทางบัญชี”    เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียน
โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมภูมิ
ปัญญาทางบัญชี”
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และบัญชี
กลุ่มกิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร พร้อมกันนี้ได้เข้าศึกษาดูงาน
ไนท์ซาฟารี
โดยมีนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก
พ.ต.ต.มังกร มันทะนา รอง ผล.ร้อย ตชด.332 เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนใน
โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 62 คน เข้ารับการอบรม

ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional