Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงราย จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ครูบัญชีอาสา     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ
การพิเศษ
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ครูบัญชีอาสา
เพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชี
ในการสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนา
ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
และโครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
ณ ห้องประชุม
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional