Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร     เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงราย
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร
ในสังกัด จัดอบรม "การจัดทำบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรม
อาหารกลางวัน กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง และบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน” ภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อให้ครู และนักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชี รู้จักการคิดคำนวณ รู้จักวางแผนการจำหน่ายสินค้า ผลผลิต
และปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยมีครูและนักเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 โรงเรียน
ประกอบด้วยครู 15 คน นักเรียน 61 คน รวม 76 คน เข้ารับการอบรม

ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional