Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จก.    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นางสาวรักชนก เครือแพทย์ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปีของ สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จก. ซึ่งเป็นสหกรณ์ภาคเอกชน
ที่โอนให้ภาครัฐตรวจสอบ ณ ห้องประชุมโรงแรมเมโทรโพล ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
    ในโอกาสนี้ นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
ร่วมให้แนวคิดในการบริหารงานของสหกรณ์ และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ต่อที่ประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์
ที่เรียนดีด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional