Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ
คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ มีความรู้และเข้าใจบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของคณะกรรมการฯ อีกทั้งเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้ โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เข้าร่วมการ
อบรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
ถนนกำนัน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional