Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำ
บัญชีแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูบัญชีเยาวชน ครูผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการส่งเสริม
สหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ และส่งเสริมพัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน
ให้มีความรู้ในการบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจนมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีได้ มีเงินออม
สร้างครูบัญชีเยาวชน เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับชุมชน และขยายเครือข่ายการ
จัดการภูมิปัญญาทางบัญชีระหว่างโรงเรียน ยุวเกษตร ครอบครัวเกษตร และชุมชน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional