Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท. 10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง     เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 10
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลางให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางานของสหกรณ์ และงานตรวจสอบกิจการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์พัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้เข้าอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน จำนวน 69 คน และ
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง จำนวน 41 คน
โดยมีนางวันเพ็ญ
จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional