Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร เข้าร่วมอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2      เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นางสุนันทา เทพสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็น
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการ
ใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2 (update 30 เมษายน 2558)
เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2 ให้
สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง มีระบบบริหารจัดการที่ดี
และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของสหกรณ์เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์
ให้ใช้โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
จำนวน 11 คน เข้ารับการอบร
ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional