Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดอบรมการทำบัญชีในโครงการศิลปาชีพอันเนื่องจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559    เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
จัดอบรมโครงการศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ 2559
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถจำแนก
รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และในการประกอบอาชีพได้ รวมทั้งจัดทำบัญชี
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตาด-บ้านนาโปร่ง ตำบลบะยาว
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด ตำบลวังทอง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional