Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "สอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม”      เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางสาวสิริลักษณ์ สงนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อม
ด้วยบุคลากรในสังกัด
จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ”
และหลักสูตร "การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม” ตามโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ 1
เพื่อให้เกษตรกร
สามารถจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน คิดกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้
และสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชี ไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ในครัวเรือนได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน
โดยมีผู้เข้า
ร่วมอบรมจำนวน 58 คน ณ บ้านคุณจำนง อรุณรัตน์ บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 7
ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional