Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
ครั้งที่ 9/2558
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และร่วมปรึกษาหารือและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional