Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. บึงกาฬ จัดอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน
การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้
สหกรณ์ได้ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท GL version 2.2
สามารถจัดทำบัญชี จัดทำงบทดลอง และจัดทำงบการเงินได้ ด้วยโปรแกรม
ระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสามารถนำข้อมูลทางการ
เงินการบัญชีที่ได้จากการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการวาง
แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป โดยมี ผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ
จำนวน 27 สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 6 คน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เข้ารับการอบรม ณ ห้องฝึก
อบรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional