Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.9 จัดกิจกรรม 5 ส เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
และสร้างนิสัย)
โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร
สำนักงานฯ ซึ่งจะช่วยให้ภายในสำนักงานสะอาดน่าอยู่ และช่วยสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional