Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ครอบครัวและกำลังพลหน่วยทหาร      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีแก่ครอบครัวและ
กำลังพลของหน่วย ร.16 พัน 1
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการทำบัญชี
ให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
ประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีผู้เข้า
อบรมจำนวน 100 คน ณ ห้องอบรม กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหาร
ราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 16 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional