Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา รุ่นที่ 2 ปี 2559     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางมาลา จิตรเสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สอนแนะการจัดทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา”ภายใต้
โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและ
ยางพารา รุ่นที่ 2 ปี 2559
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ สามารถจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และพัฒนาทักษะในการนำข้อมูลทาง
บัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 50 คน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย จำกัด
ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional