Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน      เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางสุนันทา ทิพย์ชุน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เป็นประธาน
เปิด
การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
การบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้คณะกรรมการ
มีความรู้ และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การควบคุม
ภายใน และการใช้ข้อมูลในการบริหารงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ตรวจสอบบัญชี
โดยมีบุคลากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional