Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เพชรบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพชรบุรี จำกัด     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
นำโดย นางพชรลักษณ์ เจริญสุข ผู้สอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพชรบุรี จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี 2559
พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ณ โรงแรมรอยัลไดมอน
จังหวัดเพชรบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional