Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” การจัดทำบัญชีด้วยมือ      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชี
ขั้นพื้นฐาน”
การจัดทำบัญชีด้วยมือ
แก่ผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความโปร่งใส เข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ทรายเงินรีสอร์ท
จังหวัดบึงกาฬติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional