Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
เป็น
ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การ
บริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
ให้แก่ตัวแทนของสหกรณ์
ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสอบบัญชีภาคเอกชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ตลอดจนสัญญาณบอกเหตุที่บ่งชี้อาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องทางการเงินการ
บัญชี รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้
ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
     ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 29 สหกรณ์ รวม 34 คน
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional